Gratis verzending bij aankopen vanaf €50 en altijd 10 procent korting bij aankopen vanaf €100

 

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Hetlinnenhuis.nl is een merk van Laetitia Bis bvba, werkend onder het BTW nr. BE 0439.670.811.  Hetlinnenhuis.nl is gevestigd op volgend adres: Oude Staatsbaan 96, B-9991 Maldegem.

2. Indien u bij ons bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Voordat u bestelt, dient u kennis te nemen van de voorwaarden die middels de bestelpagina toegankelijk zijn. Daarna verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

4. De door ons gebruikte foto’s zijn ter illustratie (de kleuren van de geleverde artikelen kunnen afwijken). Hetlinnenhuis.nl verkoopt diverse natuurproducten. Hierdoor is het mogelijk dat er wat kleine oneffenheden (of kleine kleurverschillen) in de stoffen worden aangetroffen als gevolg van bijvoorbeeld vlasstructuur. Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@hetlinnenhuis.nl. Uw orderannulering zal u per e-mail worden bevestigd.

5. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, zullen wij het door u betaald bedrag terstond terug betalen.

6. Uw bestelling wordt door hetlinnenhuis.nl gearchiveerd. Daarbij wordt de wet bescherming van de privacy door hetlinnenhuis.nl in acht genomen.

7. U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld.

8. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw rekening en risico nadat hetlinnenhuis.nl u dit heeft medegedeeld. In dat geval bent u voor alle aanvullende kosten aansprakelijk.

9. Als u maatwerk bestelt, verzoeken wij u vriendelijk om zeker te zijn van de juiste maten. Wij nemen geen maatwerk retour. Tenzij het een klacht betreft.

10. Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling.

11. Bij bestellingen van de volgende merken: Ariadne at Home, At Home by Beddinghouse, Auping, Beddinghouse, Beddinghouse van Gogh Museum, Kaat, Kardol & Verstraten, Marjolin Bastin, Oilily, Pip, Rivièra Maison, VT Wonen, DDDDD, Cinderella, Town & Country, Venice is de levertijd 1 tot 3 werkdagen. De levertijd van onze overige merken is 1 tot 20 werkdagen. Wij bieden een zeer breed en gevarieerd gamma aan. Hierdoor kunnen sommige artikelen niet altijd op voorraad zijn en worden deze, volgens vaste afspraak, door de leverancier op korte termijn geleverd. Bij maatwerk kan de levertijd 15 tot 20 werkdagen zijn. Dit in verband met de planning van het atelier.  Hetlinnenhuis.nl informeert u, op aanvraag van de koper, op voorhand met betrekking tot de exacte leveringstermijn.

12. De in het vorige lid genoemde termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Hoewel wij ons uiterste best doen de genoemde levertijden te respecteren kan hetlinnenhuis.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

13. Onze pakketten worden bezorgd door de vervoersdienst van POSTNL. of BPOST. Soms verzorgt een leverancier de verzending. Dan wordt gebruik gemaakt van de vervoersdienst van deze leverancier.

14. Wanneer er niemand aanwezig is op het afleveradres, ontvangt u in uw brievenbus een niet thuis bericht. Volgt u dan a.u.b. de aanwijzigingen op dit bericht.

15. Onze pakketten worden bezorgd door diverse vervoersdiensten. Derhalve zijn de bezorg voorwaarden van deze vervoersdiensten van toepassing.

16. Wanneer een pakket zoekt raakt tijdens het vervoer, zal er een onderzoek, hetzij door hetlinnenhuis.nl, hetzij door de verantwoordelijke vervoersdienst, worden ingesteld. hetlinnenhuis.nl zal met grote spoed dit probleem oplossen.

17.  De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde artikelprijs. Voor België en Nederland worden er enkel een verzendvergoeding van 4.95 euro aangerekend bij een totaal aankoopbedrag van minder dan 50 euro.  Boven dit bedrag wordt geen verzendvergoeding aangerekend. Wordt de bestelling in meerdere verzendingen toegezonden, dan wordt de verzendingskost slechts éénmaal aangerekend. Voor andere landen kan de verzendingskost teruggevonden worden bij de afrekening op het kassablad. 

18. De vaste klantenkorting van 10 procent is van toepassing als het totale aankoopbedrag meer bedraagt van 100 euro.

19. De vaste klantenkorting van 10 procent wordt berekend op de geafficheerde artikelprijs. Is deze voormelde artikelprijs reeds het resultaat van een toegekende korting, dan komt de Vaste Klantenkorting van 10 procent daarbovenop.

20. Alle prijzen op onze site zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

21. Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail ter bevestiging. Daarin vermelden wij de totale kosten inclusief verzendkosten, als deze van toepassing zijn.

22. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

23. Betaling is mogelijk door: Direct en online door middel van iDEAL, Creditcard en via buitenlandse banken, zoals Giropay, SOFORT banking Bancontact en Mrcash.

24. Vooraf te betalen, middels een handmatige overboeking of internet bankieren bij de bank van uw keuze.

25. Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn, te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Ook verzoekt hetlinnenhuis.nl u de maten te controleren. Sommige artikelen worden aangeleverd rekening houdende met een waskrimp.

26. Mocht het product niet aan het bovengenoemde voldoen, dan heeft u het recht, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling het product retour te sturen. Wanneer u uw bestelling in deelleveringen ontvangt, geldt de termijn van 14 dagen na ontvangst van de laatste levering. Wij verzoeken u dan een e-mail te sturen aan info@hetlinnenhuis.nl om uw retourzending aan te melden.. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen. U kunt in deze email aangeven of u het door u voor het artikel betaalde bedrag wenst terug te ontvangen of dat u een ander product wilt bestellen. De kosten van de retournering zijn voor uw rekening.  Bij het retourneren van de volledige of van een deel van de bestelling worden de verzendkosten (enkel van toepassing bij een aankoopbedrag van minder dan € 50) niet terugbetaald.   

27. Maatwerk kan men niet annuleren of retourneren.

28. Indien vooraf gratis kleur/stofstalen zijn opgestuurd, en de klant heeft hieruit een keuze gemaakt, dan wordt deze keuze beschouwd als maatwerk. De artikelen gemaakt in deze kleur/stof kunnen aldus niet worden geannuleerd of geretourneerd.

29. Klachten: Indien u een klacht heeft, zullen wij proberen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Wanneer u terecht een defect of gebrek reclameert, zal hetlinnenhuis.nl met spoed eenzelfde artikel toesturen, na ontvangst van uw retourzending. Deze garantie vervalt wanneer u het product onjuist gebruikt en/of gewassen heeft of u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c.q. u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 

30. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zo vertrouwelijk mogelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Tevens heeft u als consument recht op inzage en correctie in uw persoonsgegevens welke bij ons geregistreerd staan.

31. Wij doen ons best om de webwinkel up to date te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

32. Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel hetlinnenhuis.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

33. hetlinnenhuis.nl ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Belgische wetgeving. In geen geval zal hetlinnenhuis.nl aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is hetlinnenhuis.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

34. Indien door hetlinnenhuis.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van hetlinnenhuis.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

35. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van hetlinnenhuis.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak of terugbetaling van de koopprijs.

36. Onverminderd het bovenstaande is hetlinnenhuis.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

37. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van hetlinnenhuis.nl of zijn ondergeschikten.

38. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

39. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop hetlinnenhuis.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hetlinnenhuis.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van hetlinnenhuis.nl worden daaronder begrepen.

40. hetlinnenhuis.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hetlinnenhuis.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

41. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

42. Voorzoveel hetlinnenhuis.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is hetlinnenhuis.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

43. De rechter in de vestigingsplaats van hetlinnenhuis.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft hetlinnenhuis.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

44. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

45. Op elke overeenkomst met hetlinnenhuis.nl is Belgisch recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

46. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Belgische tekst daarvan steeds bepalend. *