Gratis verzending bij aankopen vanaf €50 en altijd 10 procent korting bij aankopen vanaf €100

 

Betaalmogelijkheden

Informatie over iDEAL betaling

 iDEAL is een betaalstandaard voor betalen op internet, ondersteund door vele banken in Nederland. Via deze betaalmethode kunt u direct betalen op een snelle en veilige manier. U klikt op de knop van iDEAL, daarna kunt u op de bank van uw keuze klikken. U wordt daarna ingelogd bij de bank van uw keuze. U betaalt dan via de methode van het vertrouwde internet bankieren, zoals u altijd al gewend bent van de bank waarbij u bankiert. Ook bij deze wijze van betalen ontvangt u een bevestiging van uw betaling van uw bank, via uw beeldscherm. Voor deelnemende banken, zie onderstaand overzicht.
Betaal Na Ontvangst  (*  Zie voorwaarden onderaan de pagina)

U kunt met deze betaalmethode achteraf betalen.
Het door u bestelde product kunt u dus eerst ontvangen, bekijken en dan pas betalen.
Na ontvangst van uw bestelling geniet u een flexibele betaaltermijn van 14 dagen.
U betaalt daarna binnen uw eigen bankomgeving. Eenvoudig en overal, ook mobiel.

Betaling onder rembours

Via deze manier van betalen, betaalt u bij uw eigen voordeur.
Het product wordt bij u thuis afgeleverd en u kunt dan meteen afrekenen.
Als u betaalt onder rembours, bedragen de verzendkosten € 15,11.

Buitenlandse bankbetalingen

Voor onze buitenlandse klanten, bieden wij de mogelijkheid om via Giropay, SOFORT banking en Mrcash een bestelling te plaatsen en te betalen.

Creditcard

U kunt ook met uw MasterCard, Maestro en VISA kaart betalen. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server, die uw creditcardgegevens versleuteld verstuurd. Onze creditcard betalingen worden afgehandeld door MultiSafepay, onze payment service provider. Uw creditcard gegevens worden beveiligd verstuurd en niet opgeslagen. Voor creditcardbetalingen brengen wij geen betaalkosten in rekening. Dit geldt voor alle creditcards die wij ondersteunen, zowel MasterCard, Maestro als VISA.

 U betaalt vooraf via handmatige overboeking

Via een handmatige overboeking betaalt u later dan u uw bestelling heeft geplaatst, maar voordat u uw bestelling ontvangt. U betaalt binnen 7 werkdagen.
Na ontvangst van uw betaling, zullen wij uw bestelling in behandeling nemen.
Het totale bedrag kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer : IBAN: BE55 1030 5197 9944.
Onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en uw bestelnummer.

 

 

 * Betaal na Ontvangst: ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende contractsvoorwaarden zijn van toepassing verklaard op het bezoek aan hetlinnenhuis.nl, de aanvraag/beoordeling en goedkeuring van de aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor. De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van hetlinnenhuis.nl, uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van MultiFactor.
Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor.

 

Artikel 1

Definities

 

Betaalopdracht: Een openstaand vordering, de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met eventueel een verhoging van de verzendkosten,
BTW en eventueelde kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst.
Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten. 


Merchant: De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaalopdrachten kan accepteren op basis van een tussen MultiSafepay en de Merchant gesloten overeenkomst.

MultiFactor-website: De website http://www.multifactor.nl

MultiFactor: MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert.
MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten.

Transactie: Een op de Gebruiksinstelling geregistreerde opdracht tot Betaling door Consument aan MultiFactor.

 

Artikel 2

Beoordeling aanvraag

 

1: MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd.
2.Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen.
Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen, indien MultiFactor een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager ontvangt.
3: Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw aanvraag wordt hiermee alsnog afgewezen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole.
4:  Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de volgende informatie te verstrekken:  
4.1: Uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus adres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te beschikken binnen Nederland;
4.2: Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent;
4.3: Uw bankrekeningnummer.

 

Artikel 3:

Voorwaarden beoordeling achteraf betalen

 

Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1: Uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbus adres;
2: U bent 18 jaar of ouder;
3: U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen verzoek/vordering daartoe ingediend;
4: U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling, schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te verkeren;
5: U verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te voldoen;
6: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing.
7: U bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd.
8: De waarde van uw (eerste) bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen;
9: U heeft bevrijdend de eerste bestelling betaald voordat u een tweede keer achteraf kunt betalen.
10: Indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd.
11: U verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen.

 

Artikel 4

Wijze van betalen 

1: Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. MultiFactor verzendt u een digitale factuur voor het door u verschuldigde bedrag. U kan van MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. Deze factuur wordt digitaal verzonden.
2: Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan MultiFactor te betalen.
3: MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.
4: Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen.
5: Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald.
6: MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
7: MultiFactor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 5

Kosten betaalopdracht

 

1: Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend, komen deze voor uw eigen rekening en risico.
2: Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.
3: Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt).
Dientengevolge bent u verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen.
Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.
4: U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de incassoopdracht te herroepen.
In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan MultiFactor eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt. 

 

Artikel 6

Adreswijziging

 

1: Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging.
U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen.
2: U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de supportafdeling van MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1033 SC Amsterdam, email: support@multifactor.nl
3: MultiFactor gaat uit van de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De digitale factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gebruikt bij de overeenkomst of dat anderszins aan MultiFactor is doorgegeven.
Een foutief doorgegeven e-mailadres is voor het risico van de rekeninghouder. 

 

Artikel 7

Betaaltermijnen en betalingsvoorwaarden

 

1: Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum geheel, zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen. 
2: Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MultiFactor B.V. stuurt u een e-mailbericht om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn en verzoekt u het verschuldigde bedrag aan MultiFactor te voldoen.  
3: Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een derde herinnering van MultiFactor B.V. per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met € 7.50 administratiekosten.
Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten worden nogmaals worden verhoogd met €12.50, in totaal bedraagt dit €20,-.
4:Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen.  
5: Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V. gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven.
6: Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve) kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling in mindering gebracht  op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde (factuur)bedrag en btw.
7: Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

 

Artikel 8

Behandeling van persoonsgegevens

 

1: Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Als u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiSafepay, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden.
Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MultiSafepay. een gegevenstoets uitvoeren.
2: De gegevenstoets kan gebruikt worden voor risico-beheersing en om fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Multisafepay.
Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van MultiSafepay B.V. wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan.  
3: Als u de financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit door MultiFactor B.V. in haar relatiebestand geregistreerd om verdere financiële risico’s voor MultiFactor B.V. en haar opdrachtgevers te beperken.
Eveneens worden deze gegevens geregistreerd ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. MultiFactor B.V. kan hierbij gebruik maken van gespecialiseerde derden die MultiFactor B.V. van extra data voorzien.
De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.  
4: Uw persoonsgegevens kunnen door MultiFactor  B.V. gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan MultiFactor B.V. te melden. MultiFactor B.V. blokkeert vervolgens uw persoonsgegevens.
MultiFactor B.V. verwijst u voor verdere informatie naar haar privacy statement.
De gegevensverwerkingen binnen MultiFactor B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. 

 

Artikel 9

Aansprakelijkheid

 

1. MultiFactor B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
MultiFactor B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
2. hetlinnenhuis.nl dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke levering van de bestelling. MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden.
3: Indien MultiFactor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 10

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1: MultiFactor is ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam.
De website: www.multifactor.nl
2: De Contactgegevens van MultiFactor MultiFactor: Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam.  
Telefonisch zijn we  bereikbaar op  nummer 020-8500533. Per e-mail: support@multifactor.nl Website: www.multifactor.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00.
3: MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM).
4: Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
5: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.